[time4fun] Hyosung : “Katak ini di Buatan Zinger…apakah kami mirip???”

120824 Hyosung Twitter :

우리징뇨가 만든 개구리랑 함께 >_< 닮앗움??? 힛 http://yfrog.com/h8aclawj  http://yfrog.com/nwdrrbnj  http://yfrog.com/od2zcpvj

“Jadi lucu. Katak ini di buat Zinger.>_< Apakah kami mirip??? “

Source : Hyosung Twitter

Advertisements